ВІЙНА РФ ПРОТИ УКРАЇНИ або АВЕЛЬ І КАЇН. ПІДЛІСТЬ.

 
 

ВІЙНА РФ ПРОТИ УКРАЇНИ або АВЕЛЬ І КАЇН. ПІДЛІСТЬ.

МОВА, НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІСТ, ЕТНОС, ФАШИЗМ, ГАРАНТІЇ, БРАТСТВО,ЗАКОН,бажаючі жити на РФ,Пята колонаЗакон України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей від 16.09.2014 № 1680-VII

Цей Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

ст. 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).

ст. 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

ст. 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей.

Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях.

ст. 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.

ст. 5. В окремих районах Донецької та Луганської областей місцеве самоврядування здійснюється відповідно до Конституції та законів України відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування.

Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені.

В окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

ст. 6. Для забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів.

Ініціатива стосовно укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей належить відповідним органам місцевого самоврядування.

Для укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей органи місцевого самоврядування подають до Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади пропозиції з питань розвитку окремих районів, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, реалізації спільних проектів уряду та органів місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади розглядає подані пропозиції та в десятиденний строк від дня одержання таких пропозицій відкриває процедуру консультацій з представниками органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб’єктів господарювання, громадськості. Рішення про відкриття процедури консультацій приймається Кабінетом Міністрів України, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, про прийняте рішення невідкладно інформується ініціатор укладення угоди, який забезпечує залучення до консультацій представників відповідних органів місцевого самоврядування, заінтересованих суб’єктів господарювання, представників громадськості.

У ході консультацій представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб’єктів, представники громадськості готують проект угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

Угода щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей набирає чинності з дня її схвалення Кабінетом Міністрів України, міністерством.

Кабінет Міністрів України контролює виконання органами виконавчої влади укладених угод щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, заслуховує їх звіти, вживає відповідно до закону заходів до забезпечення виконання сторонами укладених угод.

ст. 7. Держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

Державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об’єктів, розташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Для впровадження сталого соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" затверджує державну цільову програму, в якій визначає заходи, завдання та показники, спрямовані на створення умов для комплексного та збалансованого територіального розвитку, відновлення виробничого та експортного потенціалу, забезпечення ефективного використання ресурсного та промислового потенціалу, потреб населення відповідних територій у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, створення сприятливого середовища для залучення інвестицій та оптимального здійснення інвестиційної діяльності, розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць.

У законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

ст. 8. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами у межах компетенції, встановленої законом.

ст. 9. В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів.

Координація діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.

Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей.

Загони народної міліції під час охорони громадського порядку реалізують повноваження, передбачені для них законами України.

Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби масової інформації.

ст. 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю 7 грудня 2014 року.

Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.

3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:

участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;

безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі;

виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;

дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;

дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;

прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО м. Київ 16 вересня 2014 року № 1680-VII

 

Полный  текст минских соглашений по Украине от 12.02.2015г.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 12 февраля 2015 года

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014.

Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.

3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.

4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.

Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.

5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.

7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.

8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины).

В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 – в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание.)

12. На основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

13. Интенсифицировать деятельность Трехсторонней Контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав Трехсторонней Контактной группы.

Примечание:

Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включают следующее:

освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

право на языковое самоопределение;

участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;

создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.

Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы:

Посол Хайди Тальявини

Второй Президент Украины Л.Д. Кучма

Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов

А.В. Захарченко

И.В. Плотницкий

Участники Трёхсторонней контактной группы:

Посол Хайди Тальявини

Второй Президент Украины Л.Д. Кучма

Посол РФ в Украине М.Ю. Зурабов

А.В. Захарченко

И.В. Плотницкий

Протокол

по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина

По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014г., Трёхсторонняя контактная группа в составе Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе достигла понимания относительно необходимости осуществления следующих шагов:

1. Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применение оружия.

2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия.

3. Провести децентрализацию власти, в т.ч. путём принятия Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе).

4. Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

5. Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.

6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

7. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог.

8. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе.

9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе).

10. Вывезти незаконные вооружённые формирования, военную технику, а также боевиков и наёмников с территории Украины.

11. Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона.

12. Предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций.

Участники Трёхсторонней контактной группы:

Посол Хайди Тальявини

Второй Президент Украины Л.Д. Кучма

Посол РФ в Украине М.Ю. Зурабов

А.В. Захарченко

И.В. Плотницкий

 

 

http://news.bigmir.net/world/843373-Makarevich-napisal-novuju-pesnju-o-vojne---Moja-strana-soshla-s-uma-

Макаревич написал новую песню о войне: «Моя страна сошла с ума»

http://www.pravda.com.ua/articles/2014/09/3/7036654/ Семен Семенченко. 

 

http://censor.net.ua/news/291578/semya_rossiyiskogo_terrorista_dmitriya_koroleva_iz_lipetska_poluchila_30_tysyach_rubleyi_ot_vlasteyi/sortby/tree/order/desc/page/5#comments

Де кацап хоч раз буває

 Його всюди проклинають

 Він несе біду повсюди

 І це добре знають люди.

 

 Всяк кацапа хоче бити

 Щоб себе оборонити.

 Та кацапи не вгавають

 Всюди носа свого пхають.

 

 Про їх очі завидющі,

 Про їх руки загребущі

 Знає вже ледь не весь світ.

 Та кацапам завжди мало,

 То такий вже сучий рід.

 

 На весь світ від них сморід.

 Знак кацапа серп та молот

 Він несе всім смерть та голод.....

 ...

 Ви це добре пам'ятайте!

 Щоб себе оборонить,

 Їх до себе не пустить.

26.06.2014 09:24

 

26.06.2014 09:28  Лариса Чайка

"Дорогие россияне! Ваши пенсии пошли на Крым  26.06.2014

 Министр финансов Силуанов - молодчина. Он честно и понятно сказал нам, что пенсионные накопления россиян за этот год ушли на Крым и никто этих денег не вернет. Потому что взять их неоткуда. А вот министр экономического развития Улюкаев - редиска, потому что он эти деньги откуда-то пытается найти и зачем-то обещает компенсировать. И даже намерен впредь, «табуировать» любые разговоры о заморозке пенсий. Хотя, наверное, не хуже Силуанова понимает, что табуируй не табуируй, но если денег нет, то ни черта ты не компенсируешь и не разморозишь. Так что, граждане дорогие, ваши пенсии пошли на наш Крым. Вы же рвали на себе рубахи и фартуки, кричали, что ради Крыма готовы отдать последнее, готовы пенсии свои перечислить на его поддержку - вот ваши голоса и услышали, и поступили в точности в соответствии с вашими желаниями. И теперь, если что, у вас нет права ныть и разводить руками, мол, где наши деньги и почему государство платит такую фиговую пенсию за наш долгий и упорный труд. Деньги пошли на благородное дело, которое по всем опросам и исследованиям поддержало абсолютное большинство россиян.

 В конце концов, если Крым территория России - то как его можно было не поддержать? Чем он хуже затопленного Приморья или Алтая? Другое дело, что вы, граждане наши чудесные, мастаки быть героями на словах и за чужой счет. Это же вы просто так про пенсию кричали, а сами прекрасно знали, что никто к вам не придет и лично ваши деньги из вашего кошелька не отправит в Севастополь и Керчь. Вы были уверены, что за все заплатит государство. А государство - это такая абстрактная организация, у которой деньги берутся из воздуха, как бы сами по себе.

 Вы как дети, которые думают, что молоко само образуется в пакетах, а булки сами растут на деревьях. Государство из этих неведомо чьих денег должно было заплатить за Крым. Теперь еще вы призываете это же государство послать войска в Донбасс. Вы не думаете, что эти абстрактные войска состоят из конкретных людей, а людьми этими могут быть ваши дети или внуки, дети и внуки ваших родных, друзей, знакомых. Что воевать и погибать придется не абстрактным безликим солдатам - а вот этим самым парням. Но не бывает бескровной войны. И не бывает бесплатного сыра, кроме как в мышеловке.

 За бездарную политику придется платить всем нам. Кому-то неполученными, замороженными или просто копеечными пенсиями, кому-то зарплатами, которые перестанут расти в отличие от цен в магазинах и тарифов ЖКХ. А если бездарность станет совсем оголтелой, то и жизнями молодых парней заплатим за это. Но самое замечательное, что в Крыму и в Донбассе, за которые мы с такой страстью и так щедро готовы платить, никакого рая не наступит. Потому что не ради рая на земле всё это затевалось.

 " Антон ОРЕХЪ

 

26.06.2014 10:42 Мне нравится   6  хрен

А В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ

 Екатерина Путина со своим корейским мужем Юн Джун Воном

«Семья премьер-министра Д.А.Медведева

 Медведев женат на Светлане Линник, которая приходится двоюродной сестрой Е.Васильевой - проходящей по делу «Оборонсервиса».

 Сама Васильева - дочь одного из преступных авторитетов Петербурга - Васильева. Президент Дмитрий Медведев в январе 2012 года наградил ее орденом Почета. Медведев имеет сына - Илью Медведева. На данный момент он учится в России, но в публичном интервью сказал что продолжит обучение в Масачусетском университете США.

Семья министра иностранных дел С.Лаврова

 Единственная дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США. Сейчас оканчивает Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на постоянной основе.

Семья вице-спикера госдумы С.Железняка

 Три дочери вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за границей. Екатерина - в элитной швейцарской школе (обучение стоит 2,4 млн руб. в год с 6-го по 12-й класс), Анастасия - в Лондоне, в университете (плата за обучение в год - около 630 тыс. руб.). Самая младшая, Лиза,на данный момент тоже проживает в Лондоне. Интересно что «патриот-матрос» Железняк задекларировал доход в 3,5 млн рублей и при этом платит 11 млн в год за обучение своих детей в зап.универах…

Семья вице-спикера госдумы А.Жукова

 Сын - Пётр Жуков обучался в Лондоне и даже загремел там в тюрьму, Жуков-младший участвовал в пьяной драке и получил 14 месяцев тюрьмы.

Семья вице-спикера гос.думы Сергея Анденко

 Дочь учится и живёт в Германии.

Семья вице-премьера Д.Козака

 Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака - Алексей уже минимум лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом Является совладельцем нескольких иностранных фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работает и в государственной Группе ВТБ. Младший брат Алексея Козака, Александр, работает в Credit Suisse. В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от уплаты налогов. Идет следствие.

Семья депутата госдумы А.Ремезкова от фракции «Единая Россия»

 Старший сын Ремезкова, Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для офицеров армии США(!!!). Затем Стёпа поступил в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Средний сын депутата, Николай, c 2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. А младшая дочь живёт в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии(!!!) на детских соревнованиях в Любляне.

Семья депутата В.Фетисова

 Дочь Анастасия, выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.

Семья главы РЖД В.Якунина

 Дети и внуки «главного патриота России» главы РЖД Владимира Якунина живут за пределами страны - в Англии и Швейцарии. Сын главы РЖД А.Якунин учился и долгие годы жил в Лондоне,на данный момент работает в России как инвестор британской фирмы. С 2009 года Якунин-младший возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. Андрей Якунин является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу. На данный момент постоянно живет в своем доме в Лондоне, купленном в 2007 году за 4,5 миллиона фунтов (225 миллионов рублей) и зарегистрированном на панамский оффшор.

 Другой сын Якунина Виктор живет в Швейцарии, где также владеет элитной недвижимостью. Внуки главы РЖД также учатся в престижных учебных заведениях этих стран.

Семья Светланы Нестеровой, депутата гос.думы от фракции «Единая Россия»

 Дочь живет в Великобритании.

Семья П.Астахова

 Старший сын уполномоченного по правам ребёнка Павла Астахова Антон учился в Оксфорде и в Нью-Йоркской экономической школе. Младший ребёнок и вовсе родился в Каннах, на арендованной вилле.

Семья депутата гос.думы от фракции «СР» Е.Мизулиной

 У главного борца за традиционные православные ценности есть сын Николай. Сначала Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки Сегодня работает в Бельгии в крупной международной юридической фирме Mayer Brown. Непонятно - как Елена Мизулина, председатель Комитета ГД по вопросам семьи,

 женщин и детей, оставила в такой гей-опасности родного сына?!…

 Дочь коммуниста Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, где также училась. Сейчас учится в Миланском университете. Сам Воронцов с пеной у рта клеймит Запад, а между делом платит сотни тысяч евро за обучение дочки в Милане.

Семья Елены Раховой, депутат гос.думы от фракции «Единая Россия»

 У единоросса Елены Раховой, прославившуюся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала «недоблокадниками», дочь живет в США. Полина Рахова окончила факультет международных отношений СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк.

Семья Б.Грызлова, члена Совбеза.

 Дочь экс-спикера ГД,одного из основателей партии «Единая Россия», а ныне члена Совбеза Бориса Грызлова Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское гражданство.

Семья А.Фурсенко.

 Бывший министр образования Андрей Фурсенко,который продавил стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети тоже обучались за границей.

 Сегодня его сын Александр живёт на постоянной основе в США

Семья В.Никонова (внука Молотова), президента фонда «Политика»

 Сын Алексей гражданин США. А где у нас засветился сей господин? Правильно, в Антимагнитском акте, в защиту закона о запрете на усыновление детей американскими гражданами.

 В общем, все о России радеют, болезные…

На разі пригадався старий радянський анекдот у вигляді листа єврея котрий переїхав у столицю, до свого однокласника в провінцію.

Еті Бетті – зав буфеті. Еті Льові – зав столови. Там є й ваші. Там Андрей – стоїть біля дверей. Там Микола – дрова коле, Гапка – їжу подає.

 

http://savesavchenko.tsn.ua/

Надія Савченко перебуває у Воронезькому СІЗО, і тільки ми можемо її врятувати.

Допоможіть розповсюдити цю інформацію, щоб про несправедливість дізнався весь світ.

 НАДІЯ САВЧЕНКО — УКРАЇНСЬКА 33-РІЧНА ЛЬОТЧИЦЯ. У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ПРОСЛУЖИЛА понад 10 РОКІВ, ПРОЙШЛА ІРАК ЯК МИРОТВОРЕЦЬ. На Сході України воювала добровольцем у батальйоні "Айдар". 17 червня була викрадена бойовиками самопроголошеної ЛНР поблизу містечка Щастя, коли йшла забирати з поля бою поранених товаришів. Переговори української влади з терористами, які утримують Надію, зірвались. 8 липня стало відомо, що Надія Савченко уже не в Україні, а на території Росії – в одному зі слідчих ізоляторів Воронежа. УКРАЇНСЬКОМУ ОФІЦЕРОВІ Савченко, ЯКУ БУЛО ЗААРЕШТОВАНО ЗА НАКАЗОМ НОВОУСМАНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ВОРОНЕЖА, ВЖЕ ПРЕД`ЯВЛЕНО ОФІЦІЙНЕ обвинувачення: «підсобництво у скоєнні вбивства двох та більше осіб».

 Надія Савченко - український герой, якого потрібно врятувати

Початок 2000х - Житомирська аеромобільна бригада, контрактний батальйон. З ними в 2004-2005 їздила миротворцем в Ірак, була рядовим

2010 - закінчила Харьківський університет воєнно-повітряних сил

З 2010 служила у 3-му окремому полку армійської авіації, місто Броди, Львівщина (зам. командира Юрій Стороженко)

Коли почалися бойові дії - звільнилась і пішла воювати разом з батальйоном "Айдар"

 Зараз знаходиться в полоні у російських окупантів

 У Росії стверджують, що Надію Савченко затримали на території Росії, куди вона прорвалася як біженка. Офіційний Київ вважає, що це - викрадення. Витягти її з полону ми зможемо тільки спільними зусиллями.

Поділись цією інформацією

Витягти Надію з полону ми зможемо тільки спільними зусиллями

 

 пісня:

http://strelaua.com/zhizn-/-kultura/nikogda-my-ne-budem-bratyami-pesnya.html

вірш: 

http://video.bigmir.net/show/454035/

Молодая активистка Анастасия Дмитрук в порыве патриотизма сочинила замечательный стих, который показывает, чего стоит Украина и Россия.

 

Росія пішла війною проти України.

Більша частина моєї рідні мешкає на РФ. Тому розв’язана керівництвом РФ війна між нашими країнами має ознаки громадянської війни. То які ж підстави спричинили до такого? Мова? Етноцид російськомовних бандерівцями? Узурпація влади бандерівцями? Підлість, підступність, ненажерливість! 

Моя дружина, етнічна українка, народилась і виросла на Уралі. Після одруження живе в Україні. Російськомовна. Я послуговуюсь виключно українською мовою. Разом виховали троє дітей. Діти двомовні. За 32 роки проживання в Україні дружина пригадала лише один факт коли вона зіткнулась з мовною проблемою. Оформляючи пенсію не змогла українською заповнити якийсь бланк. Тоді той бланк їй заповнив працівник пенсійного фонду. Це на побутовому рівні.

Радіо. Телебачення. Книги. Газети й журнали у нас переважно російськомовні.

Чималий відсоток у нас і російськомовних навчальних закладів. 

Відміна закону про мови. З часу його прийняття і до нібито скасування на його реалізацію з 15 мільярдів грн. не виділяли ні копійки. Навіть РФ. Понад те. У нас вже давно законодавство підмінено ПОНЯТІЯМИ. Тому його вдосконалення не має сенсу. Відтак, якщо у нас і є проблеми то тільки не в мовному питанні. Для впертих хочу запропонувати віднайти і проаналізувати інформацію стосовно кількості україномовних і російськомовних ЗМІ, навчальних закладів тощо в Україні і на РФ. Так само, як і введення мов нацменшин в регіонах обох держав. І мені цікаво, що ті упертюхи будуть казати якщо РФ виявиться в дуже «блідому світлі» в порівнянні з Україною. Звідси питання. Чи заявляла будь-де РФ про вирівнювання цих параметрів бодай порівняно з Україною? Ну і проти чого тоді РФ виступила зі зброєю проти України? За надуманої причини?

Одне зі значень латинського слова natio є народ. Народ це громадяни країни. Націоналіст – патріот своєї країни. Негативне сприйняття цього слова обгорнутого у фразеологізм "українский буржуазний націоналіст" сформований радянською пропагандою. Те, що ми вкладаємо в поняття національність, насправді є етнічним походженням. Ну і чому тоді РФ виступила зі зброєю проти українських патріотів? 

Фашизм це форма правління диктаторского типу. Згідно положень Конституції України 1996 року Президента було наділено практично необмеженими повноваженнями. Таким чином, Л.Д. Кучма «ввібравшись в пір’ячко», дуже швидко набув ознак тирана. Як відомо його тиранія закінчилась ПОМАРАНЧЕВОЮ РЕВОЛЮЦІЄЮ. Після перерозподілу повноважень між гілками влади за рахунок повноважень Президента дозволили навіть за вкрай невдалого владарювання «помаранчевого» політикуму не збурювати людей. Оцінку своєї діяльності вони частково отримали на виборах. В результаті, вони опинились у меншості в радах усіх рівнів та програли вибори на посаду Президента. «Нова мітла» не задоволилась повним домінуванням і в протизаконний спосіб повернула новообраному Президенту диктаторські повноваження. Результату не довелось довго чекати. В.Ф. Янукович прогнозовано швидко набув ознак тирана. Однак РФ тоді чомусь і «бровою не повела». Ба більше. Ще й підгодовувала той режим. Навіть коли тиран, чіпляючись за владу, пролив море невинної крові та сотнями розстрілював беззбройних людей. На разі «прозріння» РФ наступило лише після того як тирана було повалено і тиранія закінчилась перемогою РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ. Ну і на чиєму боці тоді виступає зі зброєю РФ? На боці українських неофашистів очолюваних В.Ф. Януковичем?

Народи України і РФ є, чи тепер уже були, братніми. 

Політичне братство. Понад те. Згідно положень наведеного нижче Меморандуму РФ, США і Англія є гарантами суверенітету і територіальної недоторканості України. То оце таке братство? Оце така гарантія? Ну і хто насправді, подекуди всупереч своїм економічним інтересам, є справжнім гарантом? Ну і з ким ми, виходячи з твердження, що друг пізнається в біді, маємо дружити, а від кого сахатись, як чорт від ладану?

Економічне братство. Шантажувавши у 2009 році «Юльку-воровку», РФ нав’язала Україні кабальну газову угоду. Звідтоді газ за прямими поставками для України став дорожчим поставленого з РФ через Європу. Послабленням «газового зашморгу» РФ «виторгувала» собі продовження базування свого сумнозвісного Чорноморського флоту на нашій території. Нині ж добивається поновлення у нас тиранії. Ну і в чому ж тут братерство? І до кого ми маємо хилитись? До Митного Союзу де усім «заправляє» РФ? Чи до Євросоюзу де до нас насправді відносяться по-братськи? Питання вважаю, що є риторичними.

Кримчани дуже хочуть, аж пищать, жити на РФ.

Чомусь ні РФ, ні Україна не поширюють інформацію стосовно того скільки громадян України проживаючих та зареєстрованих в АРК звернулись до Президента України про припинення громадянства України в зв’язку з набуттям громадянства РФ станом на: 

06.03.2014р. – хто міг хотіти приєднання АРК до РФ;

16.03.2014р. – хто насправді хотів приєднання АРК до РФ і взяв участь у референдумі;

17,18,19.03.2014р. і подадуть 20,21.03.2014р. – хто захотів жити у складі РФ.

http://www.president-sovet.ru/structure/gruppa_po_migratsionnoy_politike/materialy/problemy_zhiteley_kryma.php 

  Поновлення історичної справедливості: 

Найдревніше відоме населення гірської і південнобережної частини Криму — таври.

1200р. до н.е. кіммерійці 

650 р. до н.е. – скіфи

520 р. до н.е. – греки

450 р. до н.е. – боспорське царство

63 р. до н.е. – римська імперія

250р. – готи

375 р. – гунни

400 р. – візантія

717 р. – хазарський каганат

882 р. – печеніги

988 р. – Київська Русь (тмутараканське князівство)

1091 р. – половці

1239 р. – золота орда

1441 р. – кримське ханство

1475 р. – османська імперія

1783 р. – російська імперія

1917 р. – кримська народна республіка

1918 р. – кримська соціалістична республіка таврида (РСФРР)

1918 р. – німецькі війська

1918 р. – кримський крайовий уряд

1918 р. – другий кримський крайовий уряд

1918 р. – кримська радянська соціалістична республіка (РСФРР)

1919 р. – білі війська

1920р. – червона армія

1921 р. – кримська автономна радянська соціалістична республіка (СРСР)

1946 р. – кримська область (РСФРР)

1954 р. – кримська область (УРСР)

1991 р. – кримська автономна радянська соціалістична республіка  (УРСР)

1992 р. – республіка крим (Україна)

1994 р. –автономна республіка крим (Україна)

2014р. – Республіка Крим і м. Севастополь (агресія, анексія РФ)

Приєднання Криму до РФ не визнається Україною, США і країнами Євросоюзу.

 

Підлість, віроломство РФ і значної, найбільш активної, агресивної кількості етнічних росіян та російськомовних в Україні, котра готувалась, чекала і нарешті дочекалась зручного моменту аби зі всією довго прихованою люттю загородити ніж в спину приспаного солодкими запевненнями в братніх стосунках, українства.    

http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/17973570/?frommail=1

 

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

19 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила Указ "Про передачу Кримської області Із складу РРФСР у склад УРСР"

Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР

Ураховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв’язки між Кримською областю і Українською РСР, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє: затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. Ворошилов

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. Пєгов

Москва, Кремль. 19 лютого 1954 р.

 

26 квітня 1954 р. був прийнятий закон СРСР «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР».

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

1.Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. о передаче Крымской обл. из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

2.Внести соответствующие изменения в ст. ст. 22 и 23 Конституции СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов

Ведомости Верховного Совета СССР. - 1954.- № 10.- С. 343.

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_158

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами.

За Україну (підпис) Л. Кучма

За Російську Федерацію (підпис) Б. Єльцин

За Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (підпис) Дж. Мейджор

За Сполучені Штати Америки (підпис) У. Клінтон

Будапешт, 5 грудня 1994 року.

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року

( Про приєднання до Договору та застереження до нього див. Закон N 248/94-ВР від 16.11.94 )

Дата підписання: 01.07.1968

Дата приєднання України: 16.11.1994

Дата набрання чинності для України: 05.12.1994

Держави, що укладають цей Договір, поіменовані нижче "Учасниками Договору",

враховуючи спустошливі наслідки, які мала б для всього людства ядерна війна, та необхідність, що випливає з цього, докласти всіх зусиль для запобігання загрозі виникнення такої війни та вжити заходів для безпеки народів,

вважаючи, що розповсюдження ядерної зброї серйозно збільшило б загрозу ядерної війни,

відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, що закликають до укладення угоди про запобігання більш широкому розповсюдженню ядерної зброї,

зобов'язуючись співробітничати з метою сприяння застосуванню гарантій Міжнародного агентства по атомній енергії щодо мирної ядерної діяльності,

висловлюючи свою підтримку зусиллям по дослідженню, вдосконаленню та іншим зусиллям щодо сприяння застосуванню в рамках системи гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії принципу ефективних гарантій відносно руху вихідних та спеціальних матеріалів, що розщеплюються шляхом використання приладів та інших технічних засобів у визначених ключових місцях,

підтверджуючи той принцип, що блага мирного застосування ядерної технології, включаючи будь-які технологічні побічні продукти, які можуть бути отримані державами, що володіють ядерною зброєю, від розвитку ядерних вибухових пристроїв, мають бути доступними для мирних цілей усім державам-учасницям Договору, як тим, що володіють, так і таким, що не володіють ядерною зброєю,

будучи впевненими, що для здійснення цього принципу всі Учасники цього Договору мають право брати участь у якомога повному обміні науковою інформацією для подальшого розвитку використання атомної енергії в мирних цілях робити в цей розвиток свій внесок як самостійно, так і у співробітництві з іншими державами,

заявляючи про свій намір якомога швидше досягти припинення гонки ядерних озброєнь і вжити ефективних заходів у напрямі ядерного роззброєння,

наполегливо закликаючи до співробітництва всі держави для досягнення цієї мети,

нагадуючи про рішимість, виявлену Учасниками Договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою 1963 року ( 995_376 ) в його преамбулі, у прагненні назавжди досягти припинення всіх випробувальних вибухів ядерної зброї та продовжувати переговори з цією метою,

прагнучи сприяти пом'якшенню міжнародної напруженості та зміцненню довіри між державами з тим, щоб сприяти досягненню припинення виробництва ядерної зброї, знищенню всіх існуючих її запасів і виключенню ядерної зброї та засобів її доставки з національних арсеналів відповідно до договору про загальне і повне роззброєння під суворим і ефективним міжнародним контролем,

нагадуючи, що відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) держави повинні утримуватися в своїх міжнародних відносинах від загрози силою чи її застосування як проти територіальної недоторканості або політичної незалежності будь-якої держави, так і в будь-який інший спосіб, несумісний з цілями Об'єднаних Націй, та що належить сприяти встановленню та підтриманню міжнародного миру та безпеки з найменшим відверненням світових людських сил і економічних ресурсів для справи озброєння,

погодилися про таке:

Стаття I Кожна з держав-учасниць цього Договору, що володіє ядерною зброєю, зобов'язується не передавати будь-кому ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а також контроль над такою зброєю чи вибуховими пристроями ні безпосередньо, ні посередньо, рівно як і ніяким чином не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яку державу, що не володіє ядерною зброєю, до виробництва або придбання у будь-який інший спосіб ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою зброєю чи вибуховими пристроями.

Стаття II Кожна з держав-учасниць цього Договору, що не володіє ядерною зброєю, зобов'язується не приймати передачі від кого б то не було ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою зброєю або вибуховими пристроями ні безпосередьо, ні посередньо; не виробляти та не придбувати у будь-який інший спосіб ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, рівно як і не добиватися та не приймати будь-якої допомоги у виробництві ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв.

Стаття III (1) Кожна з держав-учасниць Договору, що не володіє ядерною зброєю, зобов'язується прийняти гарантії, як вони викладені в угоді, про яку будуть вестися переговори і яку буде укладено з Міжнародним агентством з атомної енергії відповідно до Статуту Міжнародного агентства по атомній енергії ( 995_164 ) та системи гарантій Агентства, виключно з метою перевірки виконання його зобов'язань, прийнятих відповідно до цього Договору, з тим щоб не допустити переключення ядерної енергії з мирного застосування на ядерну зброю чи інші ядерні вибухові пристрої. Процедури гарантій, що вимагаються цією статтею, здійснюються щодо вихідного чи спеціального матеріалу, який розщеплюється, незалежно від того, чи виробляється він, обробляється чи використовується в будь-якій основній ядерній установці або знаходиться за межами будь-якої такої установки. Гарантії, що вимагаються цією статтею, застосовуються до всього вихідного чи спеціального матеріалу, що розщеплюється в усій мирній ядерній діяльності в межах території такої держави, під її юрисдикцією чи такої, що здійснюється під її контролем де б то не було.

(2) Кожна з держав-учасниць Договору зобов'язується не надавати:

a) вихідного чи спеціального розщеплюваного матеріалу,

b) устаткування чи матеріалу, спеціально призначеного або підготовленого для обробки, використання чи виробництва спеціального матеріалу, що розщеплюється, будь-якій державі, що не володіє ядерною зброєю, для мирних цілей, якщо на цей вихідний чи спеціальний матеріал, що розщеплюється, не поширюються гарантії, які вимагаються цією Статтею.

(3) Гарантії, що вимагаються цією статтею, здійснюються такі, щоб відповідати статті IV цього Договору і уникати створення перешкод для економічного чи технологічного розвитку Учасників Договору чи міжнародного співробітництва у галузі мирної ядерної діяльності, включаючи міжнародний обмін ядерним матеріалом та обладнанням для обробки, використання чи виробництва ядерного матеріалу в мирних цілях відповідно до положень цієї статті та принципу застосування гарантій, викладеним в преамбулі Договору.

(4) Держави-учасниці Договору, що не володіють ядерною зброєю, укладають угоди з Міжнародним агентством по атомній енергії з метою виконання вимог цієї статті або в індивідуальному порядку, або спільно з іншими державами відповідно до Статуту Міжнародного агентства по атомній енергії ( 995_164 ). Переговори про такі угоди починаються протягом 180 днів з часу первісного набуття чинності цим Договором. Для держав, що здають на зберігання свої ратифікаційні грамоти чи документи про приєднання після закінчення періоду в 180 днів, переговори про такі угоди починаються не пізніше дати такої здачі. Такі угоди набувають чинності не пізніше вісімнадцяти місяців з дня початку переговорів.

Стаття IV (1) Жодне з положень цього Договору не належить тлумачити як таке, що зачіпає невід'ємне право всіх Учасників Договору розвивати дослідження, виробництво та використання ядерної енергії в мирних цілях без дискримінації і відповідно до статей I та II цього Договору.

(2) Всі Учасники Договору зобов'язуються сприяти якомога повнішому обмінові устаткуванням, матеріалами, науковою та технічною інформацією про використання ядерної енергії в мирних цілях та мають право брати участь у такому обміні. Учасники Договору, які здатні робити це, також співпрацюють самостійно або спільно з іншими державами чи міжнародними організаціями, у справі сприяння подальшому розвитку використання ядерної енергії в мирних цілях, особливо на територіях держав-учасниць Договору, що не володіють ядерною зброєю, з належним урахуванням потреб регіонів світу, що розвиваються.

Стаття V Кожний з Учасників цього Договору зобов'язується вжити відповідних заходів з метою забезпечення того, щоб відповідно до цього Договору, під відповідним міжнародним наглядом і шляхом відповідних міжнародних процедур потенційні блага від будь-якого мирного застосування ядерних вибухів були доступні державам-учасницям цього Договору, які не володіють ядерною зброєю, на недискримінаційній основі, і щоб вартість вибухових пристроїв, що використовуються, для таких Учасників Договору була такою низькою, наскільки це тільки можливо, і не включала витрат на їх дослідження та вдосконалення. Держави-учасниці цього Договору, що не володіють ядерною зброєю, зможуть отримувати такі блага згідно з спеціальною міжнародною угодою чи угодами через відповідний міжнародний орган, в якому належним чином представлені держави, що не володіють ядерною зброєю. Переговори з цього питання почнуться так швидко, наскільки це можливо, після набуття чинності цим Договором.

Держави-учасниці цього Договору, що не володіють ядерною зброєю, які цього побажають, можуть також отримувати такі блага відповідно до двосторонніх угод.

Стаття VI Кожний Учасник цього Договору зобов'язується в дусі доброї волі вести переговори про ефективні заходи по припиненню гонки ядерних озброєнь у найближчому майбутньому та ядерному роззброєнню, а також про договір про загальне і повне роззброєння під суворим і ефективним міжнародним контролем.

Стаття VII Жодне положення цього Договору не зачіпає права будь-якої групи держав укладати регіональні договори з метою забезпечення повної відсутності ядерної зброї на їх відповідних територіях. Стаття VIII (1) Будь-який Учасник цього Договору може запропонувати поправки до цього Договору. Текст будь-якої запропонованої поправки подається урядам-депозитаріям, котрі розсилають його всім Учасникам Договору. Потім, якщо цього вимагатиме одна третина або більше Учасників Договору, уряди-депозитарії скликають конференцію, на яку вони запрошують всіх Учасників Договору для розгляду такої поправки.

(2) Будь-яка поправка до цього Договору має бути затверджена більшістю голосів всіх Учасників Договору, включаючи голоси всіх держав-учасниць цього Договору, які володіють ядерною зброєю, та всіх інших Учасників Договору, що є членами Ради керуючих Міжнародного агентства по атомній енергії на дату розсилки такої поправки. Поправка набуває чинності для кожного Учасника Договору, який здає свою грамоту про ратифікацію поправки, після здачі на зберігання таких ратифікаційних грамот більшістю всіх Учасників Договору, включаючи ратифікаційні грамоти всіх держав-учасниць цього Договору, що володіють ядерною зброєю, і всіх інших Учасників Договору, які є членами Ради керуючих Міжнародного агентства по атомній енергії, на дату розсилки цієї поправки. Надалі вона набуває чинності для будь-якого іншого Учасника Договору після здачі ним на зберігання своєї грамоти про ратифікацію поправки.

(3) Через п'ять років після набуття чинності цим Договором у Женеві (Швейцарія) скликається конференція Учасників Договору для розгляду того, як діє цей Договір, щоб мати впевненість у тому, що цілі, викладені в преамбулі, та положення Договору здійснюються. Через кожні наступні п'ять років більшість Учасників Договору може, шляхом внесення пропозиції з цією метою урядам-депозитаріям, домогтися скликання подальших конференцій з метою розгляду того, як діє Договір.

Стаття IX (1) Цей Договір є відкритим для підписання всіма державами. Будь-яка держава, яка не підпише Договір до набуття ним чинності, згідно з пунктом (3) даної статті, може приєднатися до нього в будь-який час.

(2) Цей Договір підлягає ратифікації державами, які підписали його. Ратифікаційні грамоти та документи про приєднання здаються на зберігання урядам Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки, котрі цим призначаються урядами-депозитаріями.

(3) Цей Договір набуває чинності після його ратифікації державами, уряди яких призначені депозитаріями Договору, і 40 іншими державами, що підписали цей Договір, та здачі ними на зберігання ратифікаційних грамот. Для цілей цього Договору державою, що володіє ядерною зброєю, є держава, яка виготовила і підірвала ядерну зброю чи інший ядерний вибуховий пристрій до 1 січня 1967 року.

(4) Для держав, ратифікаційні грамоти чи документи про приєднання яких будуть здані на зберігання після набуття чинності цим Договором, він набуває чинності в день здачі на зберігання їхніх ратифікаційних грамот чи документів про приєднання.

(5) Уряди-депозитарії безвідкладно повідомляють всі держави, що підписали та приєдналися до цього Договору, про дату кожного підписання, дату здачі на зберігання кожної ратифікаційної грамоти чи документа про приєднання, дату набуття чинності цим Договором, дату отримання будь-яких вимог про скликання конференції, а також про інші повідомлення.

(6) Цей Договір повинен бути зареєстрований урядами-депозитаріями відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).

Стаття X (1) Кожний Учасник цього Договору в порядку здійснення свого державного суверенітету має право вийти з Договору, якщо він вирішить, що пов'язані зі змістом цього Договору виняткові обставини поставили під загрозу найвищі інтереси його країни. Про такий вихід він повідомляє за три місяці всіх Учасників Договору і Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй. В такому повідомленні має міститися заява про виняткові обставини, які він розглядає як такі, що поставили під загрозу його найвищі інтереси.

(2) Через двадцять п'ять років після набуття Договором чинності скликається конференція для того, щоб вирішити, чи повинен Договір продовжувати залишатися чинним безстроково чи його дія має бути продовжена на додатковий певний період або періоди часу. Це рішення приймається більшістю Учасників Договору.

Стаття XI Цей Договір, російський, англійський, французький, іспанський і китайський тексти якого є рівно автентичними, здається на зберігання до архівів рядів-депозитаріїв. Належним чином завірені копії цього Договору перепроваджуються урядами-депозитаріями урядам держав, що підписали Договір та приєдналися до нього.

На посвідчення чого ті, що нижче підписалися, належним чином на те уповноважені, підписали цей Договір.

Вчинено у трьох примірниках, у містах Москві, Вашингтоні і Лондоні липня місяця 1 дня тисяча дев'ятсот шістдесят восьмого року.Обновлен 01 мая 2016. Создан 05 мар 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником